3-talige school

‘‘Mear Talen – Mear Takomst’’

CBS De Tarissing is in trijetalige skoalle. De trije talen Frysk, Hollânsk en Ingelsk spylje in grutte rol yn ‘e skoalle. De trije talen wurde net allinne as fak ûnderwiisd, mar ek brûkt om les yn te jaan by oare fakken. Der is pas sprake fan in trijetalige skoalle as trije talen yn in bepaalde ferhâlding brûkt wurde as les- of fiertaal. De learkrêft jout dan bygelyks gimmestyk, biology yn it Ingelsk of Frysk. De Tarissing had twa deidielen Frysk as fiertaal by oare fakken en/of aktiviteiten. Ien deidiel Ingelsk. It konsekwint brûken van de fiertalen is o sa wichtich.

 

Onze motivatie

Meertalige kinderen ontwikkelen zich taliger dan hun eentalige leeftijdgenootjes. Ons doel is om voor de kinderen een optimale taalrijke omgeving te creëren. Een meertalige ontwikkeling stimuleert de algemene cognitieve ontwikkeling van kinderen. Kinderen die goed onderwezen worden in hun thuistaal, pakken een tweede taal beter op. Een meertalige opvoeding heeft geen negatieve gevolgen voor taalzwakke kinderen, maar juist een positieve uitwerking.

Hoe doen wij dat in onze school?

De talen worden gekoppeld aan een dag in de week. Maandag, woensdag en vrijdag zijn de Nederlandse dagen. Dinsdag is de Friese dag. Donderdag is de Engelse dag. De taal van de dag wordt aangegeven met een vlag in de groepen en aan de buitengevel van school.

Vanaf groep 1 beginnen we met voorbereidend Engels. In groep 3 wordt bij het aanvankelijk lezen en schrijven Nederlands gesproken. We zijn consequent in de uitvoering, zowel mondeling als schriftelijk. Het welbevinden van de kinderen staat voorop. Als een kind zich niet veilig voelt wordt het eerst aangesproken in de moedertaal. De leerlingen van groep 7-8 doen mee aan het officiële ANGLIA-examen en Fryske eksamen.