Schooldocumenten

Schoolgids 2020-2021

Schoolplan 2019-2023

Pestprotocol

Aanvraag schoolverlof

Verkeerscirculatieplan

Vakantieverlof (extra)
Wanneer u meer dan 1 dag extra verlof wilt aanvragen voor uw kind, moet u dit verzoek ook schriftelijk richten aan de directeur. U krijgt  schriftelijk bericht of uw verzoek wordt toegekend. In de leerplichtwet is opgenomen, dat u toestemming kunt vragen voor extra vakantie buiten de schoolvakantie.

Verlof is mogelijk, als:
a.  wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het slechts mogelijk is buiten de schoolvakantie op vakantie te gaan;
b.  een werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit blijkt, dat verlof binnen de officiële schoolvakantie niet mogelijk is.
Als aan a. of b. wordt voldaan, mag vakantieverlof:
– niet langer duren dan 10 schooldagen;
– niet plaatsvinden in de eerste weken van het schooljaar.

Aangenomen wordt dat extra vakantieverlof niet elk jaar hoeft te worden verleend. Er wordt van uitgegaan, dat ouders kunnen rouleren bij het nemen van vakantie buiten de schoolvakantie.

Andere gewichtige omstandigheden
Verder is het mogelijk wegens andere gewichtige omstandigheden verlof te vragen. Onder gewichtige omstandigheden wordt verstaan:
a. het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden;
b. verhuizing;
c.  huwelijk, ernstige ziekte of overlijden van bloed- of aanverwanten t/m de 4e graad;
d.  ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten t/m 3e graad, duur verlof in overleg met de directeur;
e. het 25- of 40 jarig ambtsjubileum en het 12½, 25-, 40-, 50-, en 60 jarig huwelijksjubileum  van ouders of grootouders;
f.   medische of sociale indicatie van één der gezinsleden (verklaring van arts c.q.   maatschappelijk werker moet worden overlegd).

Voor andere dan hierboven genoemde omstandigheden is vakantieverlof uitgesloten.

Indien extra verlof van een leerling de tien dagen overschrijdt, dient de leerplicht-ambtenaar van de gemeente Skarsterlân de beslissing te nemen. De directeur wordt gehoord. Het verzoek om verlof moet uiteraard aan de leerplichtambtenaar worden gericht.

U bent het niet eens met de beslissing
Het is natuurlijk mogelijk, dat uw verzoek om extra vrije dagen wordt afgewezen. Als u het niet eens bent met de afwijzing, kunt u schriftelijk  (= bezwaarschrift) aangeven, waarom u het niet eens bent met de beslissing:
– aan de directeur (als de aanvraag gaat om 10 dagen of minder) of
– aan de leerplichtambtenaar (als het gaat om meer dan 10 dagen).

Voor beroep en bezwaar zijn een aantal stappen nodig. Informatie over de te volgen procedure is bij de gemeente Skarsterlân te verkrijgen, tel. 0513 – 481234.

 

Pagina delen: