De school

De school

 

Onze identiteit, d.w.z. alles wat onze school maakt tot de school die we zijn/willen worden, ontlenen wij aan een viertal uitgangspunten:
1. Levensbeschouwelijke identiteit
2. Visie
3. Kernwaarden
4. Specifieke onderwijsconcept

 

Levensbeschouwelijke identiteit
Onze school is een christelijke basisschool. Wij willen een school zijn voor alle basisschool-leerlingen. Een school met een christelijk karakter. Verhalen vertellen uit de Bijbel, zingen, bidden en vieren zijn daar onderdelen van. Respect voor iedereen en elkaar accepteren is belangrijk. Er is op school ruimte voor kinderen en ouders met een andere levensbeschouwing. Iedereen die zich thuis voelt bij onze manier van leven en werken, is welkom op onze school. Onze christelijke identiteit is meer dan zingen, bidden, vieren, vertellen en Bijbellezen. De identiteit wordt tevens zichtbaar in vieringen en deelname aan een kerk-school-gezinsdienst. Maar er is méér dan de tastbare zichtbaarheid van identiteit. Ieder die contact heeft met De Tarissing zal ervaren dat er een ‘werkelijk oor’ is en er ‘werkelijke aandacht’ is. Men zal op deze manier de identiteit ervaren in hoe we met elkaar en de wereld omgaan.

 

Visie
Ons pedagogisch handelen en onderwijs is gebaseerd op een visie. Hier geloven we in, dit is onze overtuiging. Deze visie staat in ons onderwijs en omgang met het kind centraal.
– Ieder mens, ieder kind is uniek;
– Een mens, een kind leert dagelijks en ontwikkelt zich gaandeweg;
– Kinderen ontwikkelen zich van nature, ze beschikken over ontwikkelkracht: leren doe je zelf
– Leren doe je van en met elkaar;
– Ontwikkelen is keuzes maken, de leerkrachten helpen de kinderen bij het maken van keuzes;
– Mensen zijn verschillend in aanleg, interesses en karakter, variëteit van leren is vanzelfsprekend;
– De samenleving verandert voortdurend en mensen veranderen mee;
– Een rijke leeromgeving daagt kinderen uit om actief deel te nemen aan het onderwijsproces en biedt mogelijk-heden voor actief leren;
– De samenhang tussen verstandelijke-, sociaal-emotionele-, zintuiglijke- en motorische ontwikkeling is een voor-waarde voor een harmonieuze ontwikkeling;
– Kinderen voelen zich het beste thuis als ze weten wat ze kunnen verwachten en wat hen te wachten staat.

 

Missie
De missie van De Tarissing toont de ambitie van de organisatie: Samen op weg, met ieders eigen aardigheden.

De Tarissing is een christelijke basisschool, waar alle kinderen mogen zijn zoals ze zijn. Ieder kind is uniek en moet zoveel mogelijk kansen krijgen zijn eigen mogelijkheden te ontwikkelen. Op school willen we samen leren, werken, spelen, groeien. De leerkrachten begeleiden de kinderen met aandacht en zorg zodat ze in toenemende mate zelfstandig hun tocht kunnen voortzetten.

 

Kernwaarden
Respect
Kinderen en volwassenen tonen in hun houding en gedrag respect voor elkaar.

Verantwoordelijkheid
Kinderen en volwassenen voelen zich verantwoordelijk voor hun eigen gedrag en zijn zich er van bewust dat ze verantwoordelijkheid hebben naar elkaar toe.

Veiligheid
Kinderen en volwassenen voelen zich gezamenlijk verantwoordelijk voor een veilige sfeer in school. De omgang van volwassenen met kinderen in school kenmerkt zich door een uitnodigende houding, kindvriendelijkheid en gelijkwaardigheid.

Uniciteit
We houden rekening met elkaar en maken gebruik van elkaars “talenten”.

Openheid
We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Kinderen en volwassenen gaan op een open en eerlijke manier met elkaar om en hebben een open communicatie naar elkaar toe.

 

Doelen
We willen:
– Een stimulerende leeromgeving waarin leerlingen zich prettig en veilig voelen en waar ze plezier hebben;
– Een leeromgeving waar leerlingen, leerkrachten en ouders op een positieve, respectvolle manier met elkaar omgaan;
– Een functionele, uitdagende leeromgeving die kinderen motiveert;
– Een leeromgeving waarin kinderen zelfstandig (actief) leren;
– Een onderwijsaanbod dat is afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerlingen, waarbij rekening wordt gehouden met verschillen in mogelijk-heden en interesses van leerlingen;
– Een onderwijsaanbod dat rekening houdt met de wetenschap dat kinderen een natuurlijke drang hebben zich te ontwikkelen;
– Een leeromgeving waarin kinderen systematisch en doelmatig worden begeleid en ondersteund;
– Een verantwoorde begeleiding van leerlingen met specifieke onderwijs-behoeften;
– Aantoonbaar goede, meetbare onder-wijsresultaten op basis van interne doelstellingen en vergelijkingscijfers met andere vergelijkbare situaties;
– Een omgeving waarin ouders zich betrokken voelen. “ouders doen er toe”.

 

Leefregels op school
Door de hele school kun je ze zien hangen: de leefregels op onze school. De leefregels hebben we opgesteld om elkaar er voortdurend aan te herinneren hoe we met elkaar om willen gaan op onze school.
– We moeten ons op school veilig voelen. We denken om elkaar.
– We houden de school netjes.
– We ruimen onze spullen op en zijn voorzichtig met de materialen.
– We hebben respect voor elkaar!
– In onze school kun je rustig werken.
– We proberen elkaar niet te storen, maar zijn wel bereid elkaar te helpen.

 

Pagina delen: